Tegel algemeen.png

M.L. (Mariel) Cordang

Telefoon: (053) 4840 577
E-mail: m.cordang@slo.nl
Functie: Leerplanontwikkelaar

Mariel Cordang ontwikkelt samen met collega's van de afdeling speciaal onderwijs materiaal voor scholen met zeer moeilijk lerenden, voor mytyl- en tytylscholen en voor het praktijkonderwijs. Zij is betrokken bij het ontwikkelen van kerndoelen, leerlijnen en handelingsplanning voor het speciaal onderwijs. Haar speciale aandacht gaat hierbij uit naar didactiek en leerstijlen. Tot nu toe heeft zij onder andere materialen ontwikkeld voor spel, muziek en rekenen. Daarnaast is zij betrokken geweest bij projecten met betrekking tot taalontwikkeling, communicatie en lezen voor zeer moeilijk lerenden. Zij is, naast haar werk bij SLO, coördinator cluster 3 van een clusteroverstijgend expertisecentrum en nauw betrokken bij het onderwijs aan leerlingen met een cluster 3 indicatie in het (s)bao en het praktijkonderwijs.

 

 Publicaties

 

 

Kunstzinnige oriëntatie aan leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte: een handreiking bij het leerplankader1118921-1-2015 13:25:131895http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2014Mariel Cordang;Stéfanie van TuinenHet landelijke leerplankader kunstzinnige oriëntatie biedt houvast bij de invulling en borging van het curriculum voor kunstzinnige oriëntatie op scholen voor primair onderwijs. Deze handreiking, behorend bij het leerplankader, is bedoeld voor onderwijs aan leerlingen met een fysieke beperking of psychiatrische stoornis, die normaal tot moeilijk lerenPdf-bestand
Samen leren... (maar) op maat van de leerling: hoe geven scholen voor primair onderwijs hun curriculum vorm voor kinderen met een verstandelijke beperking?1134924-11-2015 13:38:461835http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2008Schram, E.;Berthold van Leeuwen;Mariel Cordang Van scholen en leerkrachten wordt steeds meer maatwerk verwacht dat recht doet aan verschillen tussen leerlingen. Actueel is de brede maatschappelijke ontwikkeling waarin gestreefd wordt naar integratie van leerlingen met een handicap in het reguliere onderwijs. Maar hoe werkt dit in de praktijk? Hoe komen leerkrachten tot een curriculum dat op maat is van leerlingen? Waar lopen zij daarbij tegenaan? Hoe zou dit beter kunnen? Deze vragen vormden de aanleiding voor het onderzoek 'samen leren maar op maat van de leerling'. In dit onderzoek staat de rol van de leerkracht als vormgever van het curriculum centraal. Om de vraagstelling nader te verkennen is gebruik gemaakt van interviews, lesobservaties en documentanalyses, uitgevoerd op acht basisscholen. Uit het onderzoek blijkt dat het ontbreekt aan een goede toerusting, zowel materieel als in expertise. Een goede toerusting van leraren zal in elk geval betrekking moeten hebben op een samenspel van deskundigheidsbevordering, schoolontwikkeling en leerplanontwikkeling. Pdf-bestand