Curriculumspiegel 2017587817-11-2017 15:58:574911http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2017Elvira Folmer;Annette Koopmans;Wilmad KuiperDe Curriculumspiegel 2017 biedt een overzicht van en inzicht in de belangrijkste curriculaire ontwikkelingen, knelpunten en uitdagingen rond vakken en generieke inhoudelijke thema's. Deze tweede editie verschijnt op een moment dat een inhoudelijke herijking van het curriculum in het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs in het middelpunt van de belangstelling staat. De inhoud van deze Curriculumspiegel kan inspireren en ondersteunen bij de complexe curriculaire knopen die daarbij moeten worden doorgehakt. Pdf-bestand
Advies examenprogramma CKV havo/vwo1089020-4-2015 11:05:4513283http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2014Vernieuwingscommissie CKVOp verzoek van de staatssecretaris van OCW heeft de Vernieuwingscommissie CKV geadviseerd over de herziening van het examenprogramma culturele en kunstzinnige vorming (CKV). Het nieuwe programma zet aan tot meer kwaliteit van CKV en biedt scholen, docenten en leerlingen aanknopingspunten om die kwaliteitskaders naar eigen inzicht en behoefte in te vullen.Pdf-bestand
Curriculummonitor 2014: verkenning van de curriculumpraktijk in primair en voortgezet onderwijs109229-4-2015 09:03:27294http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2014Annette Koopmans;Chantal Blockhuis;Elvira Folmer;Marieke ten VoordeDe Curriculummonitor wil een breed beeld geven van de stand van zaken en de knelpunten rond het curriculum zoals ervaren in de onderwijspraktijk (meso- en microniveau) in de context van landelijk onderwijsbeleid (macroniveau). Een belangrijke vraag is bijvoorbeeld in hoeverre schoolleiders en leraren houvast én ruimte ervaren om op basis van de landelijke leerplankaders en (voorbeeld)uitwerkingen vorm te geven aan het uitgevoerde curriculum. Met deze Curriculummonitor wordt een eerste stap gezet om systematisch informatie te verzamelen betreffende het uitgevoerde curriculum in het primair en voortgezet onderwijs. De focus is niet vakspecifiek, maar vakoverstijgend, gericht op actuele inhoudelijke thema's. Waar dat relevant is, worden wel voorbeeldmatig verschillen tussen vakken weergegeven. De thema's worden in de inleiding bij elk hoofdstuk kort toegelicht. Het is de bedoeling de Curriculummonitor elke twee jaar af te nemen om ontwikkelingen in beeld te kunnen brengen en beleidskeuzes te voeden.Pdf-bestand
Curriculumspiegel 2015: deel A: generieke trendanalyse1092315-4-2015 10:09:533469http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2015De Curriculumspiegel geeft een inkijkje in de stand van zaken op leerplangebied in Nederland. Het is een verslag op hoofdlijnen, met doorklikmogelijkheden naar diepgaande analyses per thema of vakgebied. Dat maakt het interessant voor iedereen die professioneel bij het onderwijs betrokken is: van beleidsmakers tot schoolleiders en van bestuurders tot leraren. De Curriculumspiegel laat zien wat de belangrijkste trends en wensen op curriculumgebied zijn, bezien vanuit het perspectief van beleid, praktijk, wetenschap en maatschappij. Dat sluit aan op de groeiende belangstelling in het landelijke onderwijsbeleid voor curriculumbrede perspectieven en afstemming over vakken, thema’s en sectoren heen. De Curriculumspiegel bestaat uit twee delen: een A-deel waarin generieke inhoudelijke thema's worden beschreven, en een B-deel dat een vakspecifieke trendanalyse bevat. Het is de bedoeling dat de Curriculumspiegel tweejaarlijks gaat verschijnen.Pdf-bestand
Curriculumspiegel 2015: deel B: vakspecifieke trendanalyse1092415-4-2015 10:17:244814http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2015De Curriculumspiegel geeft een inkijkje in de stand van zaken op leerplangebied in Nederland. Het is een verslag op hoofdlijnen, met doorklikmogelijkheden naar diepgaande analyses per thema of vakgebied. Dat maakt het interessant voor iedereen die professioneel bij het onderwijs betrokken is: van beleidsmakers tot schoolleiders en van bestuurders tot leraren. De Curriculumspiegel laat zien wat de belangrijkste trends en wensen op curriculumgebied zijn, bezien vanuit het perspectief van beleid, praktijk, wetenschap en maatschappij. Dat sluit aan op de groeiende belangstelling in het landelijke onderwijsbeleid voor curriculumbrede perspectieven en afstemming over vakken, thema’s en sectoren heen. De Curriculumspiegel bestaat uit twee delen: een A-deel waarin generieke inhoudelijke thema's worden beschreven, en een B-deel dat een vakspecifieke trendanalyse bevat. Het is de bedoeling dat de Curriculumspiegel tweejaarlijks gaat verschijnen.Pdf-bestand
Cultuur in de spiegel in de praktijk: een leerplankader voor cultuuronderwijs1102218-3-2014 09:41:10864http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2014Heusden, B. van;Monique van der Hoeven;Luc Sluijsmans;Ria van de VorleDe afgelopen jaren werkte SLO met de Rijksuniversiteit Groningen en twaalf scholen samen aan de vertaling van een theoretisch kader voor cultuuronderwijs naar de onderwijspraktijk. Deze handreiking is het resultaat van die samenwerking. Het leerplankader biedt een structuur en een gemeenschappelijke taal waarmee cultuuronderwijs schoolbreed en in een doorlopende leerlijn kan worden ingericht en vormgegeven. Met behulp van dit kader kunnen leraren met elkaar bewuste keuzes maken voor de inhoud van hun onderwijs. De publicatie is in eerste instantie bedoeld voor cultuurcoördinatoren en leraren in primair en voortgezet onderwijs, en daarnaast voor schoolleiders, medewerkers van culturele instellingen en andere geïnteresseerden die hun cultuuronderwijs vanuit een fundament vorm willen geven. Pdf-bestand
De kunst van het nieuwe: vier disciplines, één doel1111123-5-2012 09:43:46788http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2012Verkenningscommissie Kunstvakken In dit rapport adviseert de Verkenningscommissie Kunstvakken over de vraag hoe de kunstvakken als examenvakken in de bovenbouw havo en vwo in de toekomst op eenduidige wijze verankerd kunnen worden. Ook doet zij aanbevelingen om tot een duurzame positionering van de kunstvakken in het voortgezet onderwijs te komen. De commissie gaat uit van één kerncurriculum voor alle kunstvakken. Dit kerncurriculum is te beschouwen als globale kennisbasis voor alle kunstdisciplines en voor alle drie de componenten van het examenprogramma, namelijk vakpraktijk, vaktheorie en kunst en cultuur van de 20ste en 21ste eeuw .Pdf-bestand
Focus op talentontwikkeling en excelleren in het vo : een inventarisatie naar behoeften, aanbod en begeleidingsmogelijkheden voor begaafde en excellerende leerlingen binnen het voortgezet onderwijs 111273-6-2013 09:20:031046http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2013Boers-Müller, A.M.;Yvonne Janssen;Nora SteenbergenPer 1 januari 2012 richt het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling van SLO zich behalve op het primair onderwijs ook op het voortgezet onderwijs. In verband met deze 'nieuwe' doelgroep is geïnventariseerd op welke wijze het voortgezet onderwijs op dit moment het onderwijs voor (hoog)begaafde en talentvolle leerlingen vorm geeft, welke toekomstplannen er zijn en welke behoeften aan ondersteuning het voortgezet onderwijs heeft zodat het Informatiepunt van SLO hierop in kan spelen. Pdf-bestand
Kunst en cultuur: vakspecifieke trendanalyse 2015111888-10-2015 11:27:585678http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2015Rass, A.;Viola van Lanschot Hubrecht;Pascal Marsman;Stéfanie van TuinenIn 2014-2015 heeft SLO op verzoek van het ministerie van OCW trendanalyses uitgevoerd voor alle vakken in primair- en voortgezet onderwijs. Ook voor het kunst- en cultuuronderwijs is een vakspecifieke trendanalyse (VTA) uitgevoerd. De trendanalyse sluit aan op de groeiende belangstelling in het landelijke onderwijsbeleid voor meer systematische informatie over – en mogelijke discrepanties tussen – het beoogde, het uitgevoerde en het gerealiseerde curriculum. De VTA beschrijft, per onderwijssector, de huidige situatie in het vakgebied en schetst vanuit een leerplankundig perspectief de actuele ontwikkelingen in praktijk, beleid en wetenschap.
Kunstzinnige oriëntatie aan leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte: een handreiking bij het leerplankader1118921-1-2015 13:25:132209http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2014Mariel Cordang;Stéfanie van TuinenHet landelijke leerplankader kunstzinnige oriëntatie biedt houvast bij de invulling en borging van het curriculum voor kunstzinnige oriëntatie op scholen voor primair onderwijs. Deze handreiking, behorend bij het leerplankader, is bedoeld voor onderwijs aan leerlingen met een fysieke beperking of psychiatrische stoornis, die normaal tot moeilijk lerenPdf-bestand


Brochures

Nieuw elan voor kunstzinnige oriëntatie in het primair onderwijs - handreiking

Deze brochure helpt u als leerkracht op weg om lessen kunstzinnige oriëntatie volgens
het leerplankader in de praktijk te brengen. U vindt hier informatie over alle vakken van
kunstzinnige oriëntatie: beeldend, dans, drama, muziek en cultureel erfgoed.
Download

Nieuw elan voor kunstzinnige oriëntatie in het primair onderwijs - praktische hulpmiddelen

Deze brochure bevat een aantal praktische checklists om u als leerkracht op weg te helpen
lessen kunstzinnige oriëntatie volgens het leerplankader in de praktijk te brengen.
Deze brochure is een bijlage bij de praktische handreiking voor leraren ‘Nieuw elan voor
kunstzinnige oriëntatie in het primair onderwijs’.
Download

Notitie

Cultuur in de Spiegel versus het leerplankader kunstzinnige oriëntatie

De publicatie Cultuur in de Spiegel in de praktijk en het leerplankader kunstzinnige oriëntatie
werden bijna tegelijkertijd gelanceerd. Welke inhoud beide hebben en hoe ze zich tot elkaar
verhouden wordt in deze korte notitie geschetst. 
Download